رفتن به محتوای اصلی

افغانستان.

با وجود 40 سال جنگ، در دو دهه اخیر افغانستان پیشرفت های قابل ملاحظه ی را برای اطفال انجام داده است. اما با آن هم اطفال افغانستان به چالشهای معتدد روبرو هستند که آنها را از بقا، آموزش وحفاظت باز داشته است.  

درین اواخر، آمار خشونتها بالای کودکان افزایش یاقته است که این خشونت ها شامل حمله بالای مکاتب، شفاخانه ها بوده و باعث شده که افغانستان یکی از جای نا امن برای کودکان باشد.  

گروه های معتدد در جنگ  از مواد منفجره از بمبارمان گرفته تا سلاح پیشرفته استفاده مینماید  که حدود 80 فیصد قربانی این حملات کودکان بوده که اکثریت آنها با چالشهای مدام العمر باقی خواهد ماند.   

اکثریت خانواده ها در فقر زندگی میکنند که به کمک های بشردوستانه ضرورت دارند. در سالهای اخیر آمار بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان نزدیک به یک میلیون بلاثر منازعات و سایر موضوعات حاد دیگر مانند خشکسالی که اضافه از نیم میلیون آنها را اطفال تشکیل میدهد افزایش یافته است.     

دختران نیز در افغانستان به فرهنگ و عنعنات ناپسند روبرو هستند مانند تبعیض جنسیتی، ازدواج های زود هنگام و خشونت. کودکان همچنین به دلیل عدم ثبات فضای سیاسی و نهادهای مدنی توسعه نیافته در شنیدن صدای آنها تلاش می کنند تا صدای شان شنیده شود.  

ما از سال 1976 بدینسو در افغانستان کار میکنیم تا تغییرات مثبت را در زندگی کودکان در سراسر کشور به وجود آوریم. ما از نزدیک با کودکان، والدین، معلمین، شورای قریه جات، رهبران مذهبی، وزارتخانه ها، نهاد های غیر دولتی و سایر نهاد های زیربط کار میکنیم. 

 ما همچنان با اطمینان ازینکه دختران و پسران به مکتب میروند زمینه آموزش را فراهم میسازیم. برنامه های ما ایجاد فرصت برای کودکانی که از مکتب باز مانده اند زمینه دسترسی آنها را به فرصتهای اموزش مبتنی بر جامعه را مهیا میسازیم تا ازین طریق به سیستم آموزشی رسمی راه یابند همچنان با دولت کار میکنیم تا زمینه اموزش با کیفیت را ارایه نمایند.   

ما خدمات صحی  و تغذیه ای با کیفیتی را برای کمک به بقای کودکان به ویژه در ساختار های بشردوستانه ارائه میکنیم  . 

ما به ایجاد و تقویت ظرفیت کارکنان صحی کمک می کنیم و از تیم های صحی حمایت میکنیم. 

ما همگام با شرکای خویش تلاش داریم تا کودکان را از هر نوع خشونت محافظت کنیم. فعالیتهای ما متمرکز بر کاهش خشونت علیه کودکان که شامل خشونتهای فزیکی و مجازات تحقیرامیزدر مکاتب و خانه میباشد. ما همچنان حمایت و حفاظفت میکنیم از اطفالیکه بخصوص آسیب پذیر هستند مانند دختران، کودکان بیجا شده داخلی، عودت کنندگان و کودکانیکه متاثر از جنگ هستند. برنامه های ما بر محور دادخواهی دوامدار و تلاشهای ارتباطی به هدف اطمینان از آگاهی  عمومی و اجرای حقوق کودکان میباشد.  

ما در کدام ولایات فعال هستیم

آدرس دفاتر

Save the Children Afghanistan Country office

برای ما ایمیل بفرستید

Afghanistan.ACCM@savethechildren.org

خبر ها و قصه ها
تمام مقالات

Girl in school

نظارت از پیشرفت اطفالیکه عقب‌مانده اند

سراغ‌نمای نابرابری طفل