رفتن به محتوای اصلی
Hamza-with- his friends-in school-playground

ما چی میکنیم

ما از سال 1976 بدینسو در افغانستان کار میکنیم تا تغییرات مثبت را در زندگی کودکان در سراسر کشور به وجود آوریم. ما از نزدیک با کودکان، والدین، معلمین، شورای قریه جات، رهبران مذهبی، وزارتخانه ها، نهاد های غیر دولتی و سایر نهاد های زیربط کار میکنیم. 

 ما همچنان با اطمینان ازینکه دختران و پسران به مکتب میروند زمینه آموزش را فراهم میسازیم. برنامه های ما ایجاد فرصت برای کودکانی که از مکتب باز مانده اند زمینه دسترسی آنها را به فرصتهای اموزش مبتنی بر جامعه را مهیا میسازیم تا ازین طریق به سیستم آموزشی رسمی راه یابند همچنان با دولت کار میکنیم تا زمینه اموزش با کیفیت را ارایه نمایند.   

ما خدمات صحی  و تغذیه ای با کیفیتی را برای کمک به بقای کودکان به ویژه در ساختار های بشردوستانه ارائه میکنیم  . 

ما به ایجاد و تقویت ظرفیت کارکنان صحی کمک می کنیم و از تیم های صحی حمایت میکنیم. 

ما همگام با شرکای خویش تلاش داریم تا کودکان را از هر نوع خشونت محافظت کنیم. فعالیتهای ما متمرکز بر کاهش خشونت علیه کودکان که شامل خشونتهای فزیکی و مجازات تحقیرامیزدر مکاتب و خانه میباشد. ما همچنان حمایت و حفاظفت میکنیم از اطفالیکه بخصوص آسیب پذیر هستند مانند دختران، کودکان بیجا شده داخلی، عودت کنندگان و کودکانیکه متاثر از جنگ هستند. برنامه های ما بر محور دادخواهی دوامدار و تلاشهای ارتباطی به هدف اطمینان از آگاهی  عمومی و اجرای حقوق کودکان میباشد.